شهرها ، نتیجه میل انسان برای گردهم آمدن و اشتراک گذاری هاست. این گردهم آیی ها زمانی شهر می شود که در فضایی مشترک به وقوع بپیوندد. پس از ویژگی های اقلیمی یک سرزمین آنچه به یک شهر شکل می دهد جریان زندگی جمعی در آن است. نتیجه تعاملات و تجارب افراد در این فضاها، […]

شهرها ، نتیجه میل انسان برای گردهم آمدن و اشتراک گذاری هاست. این گردهم آیی ها زمانی شهر می شود که در فضایی مشترک به وقوع بپیوندد. پس از ویژگی های اقلیمی یک سرزمین آنچه به یک شهر شکل می دهد جریان زندگی جمعی در آن است. نتیجه تعاملات و تجارب افراد در این فضاها، دریافت حس هویت جمعی، ارتقای مهارت های جمعی و مشارکت اجتماعی خواهد بود. بنابراین حضور آثار در این فضاهاست که ضمن ارتقای کیفیت بصری فضا خود نیز در معرض دید قرار گرفته و در تعاملات مخاطبین با یکدیگر درک می شوند.  هنرهای شهری، کیفیت زندگی را به وسیله تقویت حس مکان و آشنا کردن مردم با آثار هنری، به صورتی که بتوانند آنها را لمس کنند، افزایش می دهند و نیز، هنگامی در فضای شهری موفق تر عمل می کند که بتواند تمامی حواس شخص را در فضا تحت تاثیر قرار دهد و پیش زمینه ای برای انتقال معنای خود در ذهن بیننده فراهم آورد.

عملکرد اثر هنری در فضای شهری به طور قطع مانند یک شیء آویخته به دیوار نیست بلکه در فرایندهای معنایابی باید با فضای پیرامون خود در تعامل باشد. این تعامل ارتباطی یکسویه نبوده بلکه فضا و کیفیت آن نیز بر نحوة درک هنر تأثیرگذار هستند. ویژگی های فیزیکی و کیفیات مربوط به فضای عمومی، عملکرد اجتماعی آن و جنبه های ناپیدای مکان بر درک معنای آثار هنری مستقر در آن مؤثرند. هنر شهری ابزاری قدرتمند در انعکاس تجربه شهرنشینی ، مشاغل شهری با محیط زندگی خود و در ارتباط مجدد فضاهای عمومی است. برخوردها با هنر شهری در زندگی روزمره ، راه هایی متفاوت برای دیدن و حس کردن جهان ایجاد می کند و اجازه می دهد تا یک حلقه بازخورد خلاقانه بین هنرمند ، مردم و جامعه ایجاد شود. مفهوم شهر نقش اصلی را در شیوه های جدید پیدا کرده است نسل هنرمندانی که شهر بوم آنهاست. هنر خیابانی یک مسئله پیچیده اجتماعی است.

توسعه شهرها هرگز متوقف نخواهد شد. پیگیری هنر شهری بی وقفه بهبود می یابد. با به روزرسانی علم و فناوری ، هنر شهری به طور مداوم با سایر رشته ها برای تولید ابزار بیان جدید ادغام می شود. این فرصت بهتری را برای شکل دادن به سیمای شهری به ارمغان می آورد. امروزه تحت تأثیر توسعه اقتصادی ، الگوی توسعه بسیاری از شهرها یکسان است. برخی از شهرها ویژگی های خود را از دست می دهند. علاوه بر این ، مردم قادر به درک واضح تصویر شهر نیستند. هر شهر باید زمینه های تاریخی و ویژگی های منطقه ای را با جامعه مدرن ادغام کرده و هنری را که برای مردم منطقه قابل درک است ، طراحی و اجرا کند.

  • نویسنده : ونوشه شکری
  • منبع خبر : تحقیق ونگارش